سرور اختصاصی

سرور اختصاصی - P1


 
2,900,000 ریال
ماهانه

هارد دیسک 2x300GB SSD
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon W3520
Cores 4 c/ 8 t 2.66 GHz
RAM 16 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P2


 
2,900,000 ریال
ماهانه

هارد دیسک 2x2TB
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon W3520
Cores 4 c/ 8 t 2.66 GHz
RAM 16 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P3


 
2,900,000 ریال
ماهانه

هارد دیسک 2x2TB SATA3
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E3 1225v2
Cores 4 c/ 8 t 3.2 GHz
RAM 16 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P4


 
2,900,000 ریال
ماهانه

هارد دیسک 3x120GB SSD
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E3 1225v2
Cores 4 c/ 4 t 3.2 GHz
RAM 16 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P5


 
3,300,000 ریال
ماهانه

هارد دیسک 2x2TB SATA3
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E3 1225v2
Cores 4 c/ 8 t 3.2 GHz
RAM 32 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P6


 
3,300,000 ریال
ماهانه

هارد دیسک 3x120GB SSD
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E3 1225v2
Cores 4 c/ 4 t 3.2 GHz
RAM 32 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازشامل همه پلن ها

   لطفا قبل از سفارش از موجودی سرور اطمینان پیدا کنید