سرور اختصاصی

سرور اختصاصی - P1


 

شروع از: ماهانه

هارد دیسک 2x300GB SSD
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon W3520
Cores 4 c/ 8 t 2.66 GHz
RAM 16 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P2


 

شروع از: ماهانه

هارد دیسک 2x2TB
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon W3520
Cores 4 c/ 8 t 2.66 GHz
RAM 16 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P3


 

شروع از: ماهانه

هارد دیسک 2x2TB SATA3
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E3 1225v2
Cores 4 c/ 8 t 3.2 GHz
RAM 16 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P4


 

شروع از: ماهانه

هارد دیسک 3x120GB SSD
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E3 1225v2
Cores 4 c/ 4 t 3.2 GHz
RAM 16 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P5


 

شروع از: ماهانه

هارد دیسک 2x2TB SATA3
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E3 1225v2
Cores 4 c/ 8 t 3.2 GHz
RAM 32 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P6


 

شروع از: ماهانه

هارد دیسک 3x120GB SSD
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E3 1225v2
Cores 4 c/ 4 t 3.2 GHz
RAM 32 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P7


 

شروع از: ماهانه

هارد دیسک 2x2TB
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon W3520
Cores 4 c/ 8 t 2.66 GHz
RAM 32 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
ماهیانه 310,000 تومان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P8


 

شروع از: ماهانه

هارد دیسک 2x240GB SSD
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E3 1245v2
Cores 4 c/ 8 t 3.4 GHz
RAM 32 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P9


 

شروع از: ماهانه

هارد دیسک 3x120GB SSD
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E3 1245v2
Cores 4 c/ 8 t 3.4 GHz
RAM 32 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P10


 

شروع از: ماهانه

هارد دیسک 2x2TB SATA3
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E3 1245v2
Cores 4 c/ 8 t 3.4 GHz
RAM 32 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P11


 

شروع از: ماهانه

هارد دیسک 2x2TB SATA3
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E5 1620
Cores 4 c/ 8 t 3.6 GHz
RAM 32 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P12


 

شروع از: ماهانه

هارد دیسک 2x3TB SATA3
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E5 1650
Cores 6 c/ 12 t 3.1 GHz
RAM 32 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P13


 

شروع از: ماهانه

هارد دیسک 2x2TB SATA3
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E5 1620
Cores 4 c/ 8 t 3.6 GHz
RAM 64 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازسرور اختصاصی - P14


 

شروع از: ماهانه

500,000 هزینه راه اندازی

هارد دیسک 2x3TB SATA3
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E5 1650
Cores 6 c/ 12 t 3.1 GHz
RAM 64 GB
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
نصب رایگان مجازی سازشامل همه پلن ها

   لطفا قبل از سفارش از موجودی سرور اطمینان پیدا کنید