نمایندگی حجمی لینوکس ایران

نمایندگی هاست ایران IR-RE1


 
250,000 ریال
ماهانه


1GB فضا

30GB پهناي باند

DirectAdmin کنترل پنل

15عدد سايت های قابل میزبانی

50 عدد تعداد پايگاه داده

نامحدود اکانت ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود پارک دامین

نامحدود ساب دامین

نمایندگی هاست ایران IR-RE2


 
350,000 ریال
ماهانه


2GB فضا

50GB پهناي باند

DirectAdmin کنترل پنل

25عدد سايت های قابل میزبانی

نامحدود تعداد پايگاه داده

نامحدود اکانت ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود پارک دامین

نامحدود ساب دامین

نمایندگی هاست ایران IR-RE3


 
550,000 ریال
ماهانه


10GB فضا

نامحدود پهناي باند

DirectAdmin کنترل پنل

40عدد سايت های قابل میزبانی

نامحدود تعداد پايگاه داده

نامحدود اکانت ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود پارک دامین

نامحدود ساب دامین

نمایندگی هاست ایران IR-RE4


 
800,000 ریال
ماهانه


20GB فضا

نامحدود پهناي باند

DirectAdmin کنترل پنل

80 عدد سايت های قابل میزبانی

نامحدود تعداد پايگاه داده

نامحدود اکانت ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود پارک دامین

نامحدود ساب دامین

نمایندگی هاست ایران IR-RE5


 
1,000,000 ریال
ماهانه


50GB فضا

نامحدود پهناي باند

DirectAdmin کنترل پنل

120 عدد سايت های قابل میزبانی

نامحدود تعداد پايگاه داده

نامحدود اکانت ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود پارک دامین

نامحدود ساب دامین

نمایندگی هاست ایران IR-RE6


 
1,600,000 ریال
ماهانه


نامحدود فضا

نامحدود پهناي باند

DirectAdmin کنترل پنل

200 عدد سايت های قابل میزبانی

نامحدود تعداد پايگاه داده

نامحدود اکانت ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود پارک دامین

نامحدود ساب دامین