نمایندگی حجمی لینوکس ایران

نمایندگی هاست ایران IR-RE1


 
2,750,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانه


1GB فضا

30GB پهناي باند

DirectAdmin کنترل پنل

15عدد سايت های قابل میزبانی

50 عدد تعداد پايگاه داده

نامحدود اکانت ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود پارک دامین

نامحدود ساب دامین

نمایندگی هاست ایران IR-RE2


 
3,850,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانه


2GB فضا

50GB پهناي باند

DirectAdmin کنترل پنل

25عدد سايت های قابل میزبانی

نامحدود تعداد پايگاه داده

نامحدود اکانت ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود پارک دامین

نامحدود ساب دامین

نمایندگی هاست ایران IR-RE3


 
6,050,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانه


10GB فضا

نامحدود پهناي باند

DirectAdmin کنترل پنل

40عدد سايت های قابل میزبانی

نامحدود تعداد پايگاه داده

نامحدود اکانت ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود پارک دامین

نامحدود ساب دامین

نمایندگی هاست ایران IR-RE4


 
8,800,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانه


20GB فضا

نامحدود پهناي باند

DirectAdmin کنترل پنل

80 عدد سايت های قابل میزبانی

نامحدود تعداد پايگاه داده

نامحدود اکانت ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود پارک دامین

نامحدود ساب دامین

نمایندگی هاست ایران IR-RE5


 
11,000,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانه


50GB فضا

نامحدود پهناي باند

DirectAdmin کنترل پنل

120 عدد سايت های قابل میزبانی

نامحدود تعداد پايگاه داده

نامحدود اکانت ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود پارک دامین

نامحدود ساب دامین

نمایندگی هاست ایران IR-RE6


 
17,600,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانه


نامحدود فضا

نامحدود پهناي باند

DirectAdmin کنترل پنل

200 عدد سايت های قابل میزبانی

نامحدود تعداد پايگاه داده

نامحدود اکانت ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود پارک دامین

نامحدود ساب دامین