هاست ایران

هاست لینوکس ایران - P1


 
420,000 ریال Annuel
شروع از: Annuelفضا 100 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل CPANEL
سایت های قابل میزبانی 1 سایت
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس ایران - P2


 
580,000 ریال Annuel
شروع از: Semi-annuelفضا 200 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل CPANEL
سایت های قابل میزبانی 1 سایت
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس ایران - P3


 
770,000 ریال Annuel
شروع از: Semi-annuelفضا 500 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل CPANEL
سایت های قابل میزبانی 1سایت
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس ایران - P4


 
1,330,000 ریال Annuel
شروع از: Trimestrielفضا 1000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل CPANEL
سایت های قابل میزبانی 1 سایت
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس ایران -P4.1


 
1,580,000 ریال Annuel
شروع از: Trimestrielفضا 2000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس ایران - P5


 
1,720,000 ریال Annuel
شروع از: Trimestrielفضا 3000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل CPANEL
سایت های قابل میزبانی 2 سایت
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس ایران - P5B


 
2,300,000 ریال Annuel
شروع از: Trimestrielفضا 5000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل CPANEL
سایت های قابل میزبانی 2 سایت
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس ایران - P5C


 
3,500,000 ریال Annuel
شروع از: Trimestrielفضا 10000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل CPANEL
سایت های قابل میزبانی 3 سایت
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس ایران - P6


 
4,900,000 ریال Annuel
شروع از: Trimestrielفضا نامحدود
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل CPANEL
سایت های قابل میزبانی 4 سایت
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
نصب رایگان اسکریپت
مانیتورینگ و پشتیبانی