نمایندگی فضای وب لینوکس

2 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
3,520,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانه



فضا 2000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود



3 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
3,850,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانه



فضا 3000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود



5 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
4,400,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانه



فضا 5000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود



10 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
6,050,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانه



فضا 10000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود



15 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
7,150,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانه



فضا 15000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود



40 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
9,350,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانه



فضا 40000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود



100 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
16,500,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانه



فضا 100 گیگ
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود