نمایندگی فضای وب لینوکس

2 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
2,420,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانهفضا 2000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود3 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
2,750,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانهفضا 3000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود5 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
3,300,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانهفضا 5000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود10 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
4,950,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانهفضا 10000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود15 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
6,050,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانهفضا 15000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود20 گیگ نمایندگی فضای وب لینوکس


 
7,700,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانهفضا 20000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدودنمایندگی فضای وب لینوکس نامحدود


 
14,300,000 ریال سالانه
شروع از: ماهانهفضا نامحدود
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel&WHM
سايت های قابل میزبانی نامحدود
تعداد پايگاه داده نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود